تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمونه سؤالات پایان ترم منطق ریاضی

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو